Používáme cookies proto, abychom přizpůsobili náš e-shop a službu Potraviny domů Vám na míru. Bližší informace najdete zde.
zpět na úvodní stranu
|

zásady ochrany osobních údajů KBJ VELKOOBCHODY s.r.o.

Společnost KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. (o které dále mluvíme v 1. osobě množného čísla nebo jako o „KBJ“) provozuje službu s názvem Potraviny domů prostřednictvím e-shopu www.potravinydomu.cz. Při provozování této služby KBJ maximální pozornost ochraně Vašich osobních údajů. Kromě Obecného nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky. Sbíráme a zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro odůvodněné účely, po nezbytně nutnou dobu a s vysokou mírou technického i organizačního zabezpečení.

Rádi bychom vás informovali o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je účel a právní titul takového zpracování, jaká je naše role při zpracování, jaké osoby mohou přistupovat k Vašim osobním údajům, sebraným na e-shopu a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost KBJ VELKOOBCHODY s.r.o., K Dálnici 1394/hala F, 253 01 Hostivice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 26323, IČ: 47543434.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás, jsou to údaje, které vyplníte na našem e-shopu www.potravinydomu.cz. Jde zejména o Vaše jméno, příjmení a poštovní adresu (včetně jejího případného upřesnění). Tyto údaje jsou nezbytně nutné k doručení Vašeho nákupu, a máme oprávnění zpracovávat je i bez Vašeho výslovného souhlasu, právě proto, že je potřebujeme k vyřízení Vaší objednávky (viz oddíl Právní tituly zpracování osobních údajů).

Kromě toho zpracováváme i Vaše kontaktní údaje, a to e-mailovou adresu a telefonní číslo, obě informace slouží k tomu, abychom se s Vámi mohli domluvit na podrobnostech Vaší objednávky (e-mailem Vám posíláme např. potvrzení objednávky, telefonní číslo má kromě nás k dispozici i řidič smluvní dopravy, který Vás může kontaktovat pro hladké předání Vašeho nákupu). Pro tyto osobní údaje už potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. V rámci poskytnutí souhlasu máte také možnost využívat náš informační servis a dostávat marketingové nabídky – např. pravidelně rozesíláme e-mailový newsletter s nabídkou zboží, které má zvýhodněnou cenu, nebo pozvání na společenské akce gastronomického charakteru. Nakládání s těmito údaji máte zcela ve své moci, můžete je kdykoliv poskytnout i odvolat ve Vašem uživatelském profilu na e-shopu www.potravinydomu.cz.

Dále zpracováváme údaje o vašich nákupech a ostatním vašem chování na webu, zejména webové stránky zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, a také technické údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa, operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií.

Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je především bezchybné odbavení Vaší objednávky a komfortní doručení nákupu do Vašeho domova nebo kanceláře. Mohlo by se tedy zdát, že po dodání zboží můžeme Vaše osobní údaje z našich systémů vymazat jako nepotřebné, avšak jejich uchování je nejen pro Vás výhodné (nemusíte je zadávat znovu při své další objednávce), ale je také nezbytné ze zákonných důvodů. S vyřízením Vaší objednávky totiž souvisí řada procesních a administrativních úkonů, které musí být ze zákona dokumentovány. Například Vaše jméno, příjmení i adresa se objevuje i na prodejních dokladech, které musíme např. podle Zákona o DPH archivovat 10 let. Proto je obvykle každý osobní údaj využíván zároveň k více účelům a na základě různých právních titulů.

Právní tituly zpracování osobních údajů

Při našem podnikání zpracováváme osobní údaje jak s vaším souhlasem, tak i bez něj. Naše oprávnění ke zpracování Vašich osobních údajů je postaveno na jednom z následujících právních titulů:


a) vašem souhlase,

b) plnění Vaší objednávky,

c) právní povinnosti, kterou máme vůči úřadům,

d) našem oprávněném zájmu, které neomezují Vaše zájmy ani ochranu Vašich osobních údajů.


Zpracovatelé osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup kromě zaměstnanců KBJ, které je používají pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky, také spolupracující osoby, které se řídí stejnými principy, které zde popisujeme. Jsou to:

a) řidiči smluvních doprav, kteří rozvážejí nákupy zákazníkům (plnění objednávky) – mají k dispozici vytištěné dokumenty s údaji, nezbytnými pro kvalitní a včasné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa, telefon),


b) specialisté informačních technologií, kteří se starají o technické zabezpečení informačního systému KBJ a e-shopu www.potravinydomu.cz.


Všechny spolupracující osoby jsou v roli zpracovatelů Vašich osobních údajů. Mají s námi uzavřenou smlouvu, která zajišťuje ochranu Vašich osobních údajů se stejnou péčí, s jakou k nim přistupujeme my.

Jaká jsou Vaše práva

Vaše osobní data patří Vám. Proto kromě naší povinnosti je chránit máte i řadu práv, které slouží především k tomu, abyste věděli, co se s Vašimi daty při našem zpracování děje, měli kontrolu nad jejich správností, a v případě, že se rozhodnete, že nechcete, abychom Vaše data nadále zpracovávali, máte právo žádat jejich výmaz. Mezi Vaše práva patří:

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Zjednodušeně řečeno je Vaším právem vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. K tomu jsme vytvořili tento dokument. Pokud si však i po přečtení tohoto dokumentu nebudete jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně, každou další kopii pak můžeme zpoplatnit.

2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu. Tuto opravu můžete nejrychleji provést sami ve svém uživatelském profilu na e-shopu www.potravinydomu.cz, nebo nás kontaktovat.

3. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
    odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž Váš souhlas se týkal údajů, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat,
  • podáte námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme,
  • domníváte se, že zpracování Vašich osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.


Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Vaše právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné z jiných právních titulů, např. pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

 

4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

  • popíráte přesnost svých osobních údajů,
  • dojde ke stavu, že Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování (po dobu, po kterou budeme zjišťovat, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit).

5. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, jinak pouze v případě, že nebudeme mít závažný oprávněný zájem na tom, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů se můžete obracet na emailovou adresu [email protected]. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.

Celkem 0 komentářů Komentovat
X
Zboží přidané do košíku
###
 
Kód:
###
 
Počet balení:
###
 
Kusů v balení:
###
 
Množství (ks):
###
 
Cena za ks:
###

V košíku:
###
X
OK